กรมกิจการพลเรือนทหารร่วมกับจังหวัดชุมพรจัดโครงการเยาชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่น 7
31 Mar 2014, 02:18 pm
กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 จัดโครงการเยาชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ คนในชาติ รุ่นที่ 7 เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชน ปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก สมัครสมานสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สู่สังคมท้องถิ่น และสังคมอื่นๆ ได้ต่อไป
 
วันนี้ 27 มี.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เยาชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 พร้อมด้วย พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ ครูฝึก คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 11 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน อายุระหว่าง 15-18 ปี ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดชุมพรกว่า 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.สวนศรีวิทยา, ร.ร.เมืองหลังสวน, ร.ร.สวีวิทยา, ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา, ร.ร.ปะทิววิทยา, ร.ร.นาสักวิทยา, ร.ร.เขาทะลุวิทยา, ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก, ร.ร.ละแมวิทยา และ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก สมัครสมานสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม การฝึกระเบียบวินัย การแสดงภาวะผู้นำ และการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ 
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้สังคมไทยกลับมาสู่ความสงบ เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้นการปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตได้ตระหนักและรับรู้ในความสำคัญและคุณค่าของความสามัคคี รวมถึงแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ด้าน พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้กรมกิจการพลเรือนทหารจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ เป็นกลุ่มเป้าหมายทำการฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ แนะนำทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมทั้งสอดแทรกนันทนาการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เป็นการยกระดับให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ และนำหลักความรู้ที่ได้จาการฝึกอบรมไปเผยแพร่ สู่สังคมท้องถิ่น และขยายผลไปสู่สังคมอื่นๆ ได้ต่อไป