สนง.จัดหางานจังหวัดชุมพรจัดประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ
31 Mar 2014, 02:16 pm
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อเผยแพร่ให้นายจ้างผู้ประกอบการและคนต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ กฎระเบียบ เพื่อป้องกันการละเมิดการบังคับใช้แรงงาน การกักขังหน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช เพื่อเผยแพร่ให้นายจ้างผู้ประกอบการและคนต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ กฎระเบียบ เพื่อป้องกันการละเมิดการบังคับใช้แรงงาน การกักขังหน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในการประชุมกล่าวว่า การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นภารกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของกรมการจัดหางาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ถือได้ว่าเป็นกำลังแรงงานที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และประมงทะเล เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขกันมาตลอด โดยเฉพาะกิจการประมงทะเล เป็นงานเสี่ยงอันตรายและจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลระยะยาว เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดความต้องการใช้แรงงานอย่างมากในภาคประมง การมีนายหน้าหลอกลวงแรงงาน หรือการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฏหมาย และนำมาทำงานบนเรือ ดั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 56 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา (เฉพาะกิจการประมง) โดยให้นายจ้างในกิจการประมงทะเลนำแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานอยู่แล้ว มาจดทะเบียนปีละ 2 ครั้ง โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอส่งกลับไม่เกิน 1 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เริ่มการจดทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้นายจ้างและสถานประกอบการ จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเก็บเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับไปนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นการประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในอัตราคนละ 1,000 บาท ซึ่งนายจ้างต้องเริ่มหักค่าจ้างในเดือนมีนาคม 2557 และนำเงินส่งเข้ากองทุนภายในวันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 นี้ นอกจากนี้ยังจะได้รับทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัยชาติซึ่งจะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ซึ่งได้รับการพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา