เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า บรรยากาศในจังหวัดชุมพรเงียบเหงา
24 Mar 2014, 02:14 pm
         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า ในวันอาทิตย์วันที่ 23 มีนาคม 2557 โดยบรรยากาศในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เป็นไปด้วยความเงียบเหงา มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 127 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 4,744 คน ส่วนการเลือกตั้งในเขต มีผู้มาใช้สิทธิ 194 คน จากที่ลงทะเบียน 203 คน
         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า ในวันอาทิตย์วันที่ 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. โดยใช้หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และให้แต่ละอำเภอ เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 
         โดยบรรยากาศในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เป็นไปด้วยความเงียบเหงา โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดหีบบัตรลงคะแนน จนถึงเวลาปิดหีบบัตรลงคะแนน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าเพียง 127 คน จากที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 4,744 คน และ มีเพียง 2 ราย ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า แต่ไม่พบรายชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ถ้าหากมีเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยยื่นแบบ ส.ว. 28 หรือทำหนังสือแจ้งเหตุ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ด้วยตนเอง
         สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าในเขต ตามสถานที่เลือกตั้งแต่ละอำเภอ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า 194 คน จากที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าในเขตจังหวัด 203 คน ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า ไปรวมกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวมคะแนนทั้งหมด และประกาศผลต่อไป