จังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
20 Mar 2014, 02:31 am
จังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
 
จังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕7  ที่ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี โดยมีนาย ช โชคชัย คำแหง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและมีผู้ร่วม เสวนาได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด รวมพูดคุยในหัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษา และการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารวมการประชุม 
 
          นายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้เข้าประชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางการเมืองในอนาคต อีกด้วย