สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรกว่า 22 แห่ง จัดงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และค
20 Mar 2014, 02:27 am
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร กว่า 22 แห่ง จัดงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และคนพิการได้สมัครเลือกงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน
 
วันนี้ 18 มีนาคม 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) บริเวณศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้สมัครงานมาพบและสัมภาษณ์งานได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และคนพิการได้สมัครเลือกงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน
สำหรับการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน เป็นการเพิ่มทักษะให้กับผู้สมัครงาน ช่วยให้มีการบรรจุงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานโดยการคัดเลือกนายจ้าง/ สถานประกอบการที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน ซึ่งปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น การติดต่อสื่อสารกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันมากเพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป และนายจ้าง ได้ใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ส่วนนายจ้างสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อการมีงานทำ สร้างความมั่นคงในอาชีพครอบครัว และความเจริญให้กับสังคม เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความ สนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก โดยมีสำนักงานจัดหางาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบการ เข้าร่วมจำนวน 22 บริษัท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษ การจำหน่ายสินค้าจากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอีกด้วย