การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี เมืองนราธิวาส
18 Mar 2014, 03:40 am

จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตรา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2458 และเปลี่ยนชื่อ "เมืองบางนารา" เป็น "เมืองนราธิวาส" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458 ซึ่งจะครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาสในปี พ.ศ.2558

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดทำประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส ขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้มีความรู้ความสามารถและสนใจการออกแบบตราสัญลักษณ์ได้ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตราสัญลักษณ์ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส รายละเอีบดตามเอกสารแนบ