จังหวัดชุมพร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
18 Mar 2014, 03:10 am
จังหวัดชุมพร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557   
 
จังหวัดชุมพร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557  เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ครั้งนี้ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”      
 
          นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ ได้กำหนดช่วงเวลาการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน ซึ่งในปีนี้ได้ใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” พร้อมกับตั้งเป้าหมายการดำเนินการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยในปีนี้ ตั้งเป้าหมายจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่เอง
 
         โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์  2.คณะทำงานบูรณาการการตั้งจุดตรวจและจุดบริการ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าคณะ  3.คณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ  
4.คณะทำงานตรวจสอบติดตามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์  5.คณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม  6.คณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางทะเล
 
           ซึ่งหลังจากนี้จะจัดให้มีการประชุม พร้อมกำชับถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ