จังหวัดชุมพร เตรียมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
17 Mar 2014, 08:03 am
จังหวัดชุมพร เตรียมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
          นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา รวมไปถึงการให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องก่อนการเลือก ตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีแผนการจัดโครงการสัมมนาฯ ทั้งหมด 11 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชุมพร  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
        สำหรับจังหวัดชุมพรกำหนดจัดโครงการดัง กล่าว ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน รองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันและสถานที่ดังกล่าว