คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ร่วมจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
17 Mar 2014, 08:02 am
คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ร่วมจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระ ปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ได้จัดประชุมสัมมนา ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 เพื่อให้ครูสอนพระปริยัติธรรม  มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างแตกฉาน และเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่
 
         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
 
          การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ในส่วนภาษาไทยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรม ฝ่ายธรรมศึกษา ซึ่งฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสำหรับภิกษุ สามเณร ส่วนฝ่ายธรรมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง บริหารจัดการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของหลักสูตรกระบวนการวัดผลประเมินผล 
 
           โครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบ่งการประชุมสัมมนาออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 200 รูป ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละหน สำหรับในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ได้พิจารณาคัดเลือกและอาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จำนวน 200 รูป เข้าประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
           นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ครูสอนพระปริยัติธรรม นับว่าเป็นบุคลากรการศึกษาสงฆ์ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นผู้รับภาระอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดหลักวิชาการตามหลักสูตรไปสู่ผู้เรียนโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสอนพระปริยัติธรรม  มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างแตกฉาน และเชี่ยวชาญชำนาญการในเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่ อันจะส่งผลให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาการ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจ ในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้อง