กกต.ชุมพรขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 30 มี.ค. นี้
17 Mar 2014, 08:01 am
พันตำรวจเอก ณฐพล พราหมหันต์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นการทั่วไป จังหวัดชุมพร ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 236 (8) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒฺสภา โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 และเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ ดังนี้ เขตอำเภอเมือง ที่เลือกตั้งกลาง คือ ห้องโถงที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ชั้น 1, เขตอำเภอหลังสวน ที่ศาลาประชาคมอำเภอหลังสวน, เขตอำเภอสวี ที่หอประชุมอำเภอสวี, เขตอำเภอท่าแซะ ที่ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ, เขตอำเภอปะทิว ที่ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว, เขตอำเภอละแม ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม, เขตอำเภอพะโต๊ะ ที่ห้องประชุมอำเภอพะโต๊ะ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ และเขตอำเภอทุ่งตะโก ที่หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก
ทั้งนี้จังหวัดชุมพร มีผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 6 คน ดังนี้ หมายเลข 1 พ.ต.อ. นรินทร์ บุษยวิทย์,  หมายเลข 2 น.ส.วรรณา แซ่ติ้ง, หมายเลข 3 นายสุทรรศ พะลัง, หมายเลข 4 นายพงศา ชูแนม, หมายเลข 5 พ.ต.อ.เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ และห