จังหวัดชุมพรจัดงานวันสตรีสากลและกิจกรรมสมัชชาสตรี
14 Mar 2014, 02:58 am
วันนี้ (11 มี.ค.2557) ณ วัดพระธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสมัชชาสตรี และวันสตรีสากลจังหวัดชุมพร โดยมีเครือข่าย กลุ่มสตรีในจังหวัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวได้มี การร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ และฟังเทศนาธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนของสตรีต่อครอบครัว ชุมชน และการครองตน ครองคน ครองงาน โดย พระครูจันทปัญโญภาส (พระอาจารย์เสห่ห์ จันทปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวี จากนั้นได้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่นโยบายจังหวัด" โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศักดิ์ เมืองดี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, นางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางลัดดา สุปัญญาพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ร่วมเวทีเสวนา มีนางพสธร กุลดาววงศ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมเป็นผู้ดำเนินการเสวนา ก่อนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดพระธาตุสวี
โดยวันสตรีสากล นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของนานาชาติ มีความเป็นมาย้อนหลังยาวนานกว่าร้อยปี ตั้งแต่ พ.ศ.2453 ที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการ เพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาให้สตรีได้ทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี และต่อมาในปี พ.ศ.2454 ประเทศสมาชิกได้เริ่มการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลเป็นครั้งแรก สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มจัดงานวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 29