สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมเรื่อง การเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD ระดับพื้นฐาน
13 พ.ค. 2556, 15:44 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมเรื่อง การเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD ระดับพื้นฐาน