สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร เตรียมดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ ด้วยการออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่าง เพื่อให้มีข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับท้อ
13 May 2013, 03:42 pm

นางพันทิพา วิเชียรเกื้อ สถิติจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร จะดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของ สนง.สถิติจังหวัดชุมพร ออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการสำรวจครัวเรือน ๔ โครงการ และโครงการสำรวจสถานประกอบการ ๖ โครงการ

                สถิติจังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสำรวจครัวเรือนจะสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลในครัวเรือนตัวอย่าง เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน การศึกษา รายได้ ภาวะการทำงาน ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การใช้พลังงานของครัวเรือน และสำมะโนการเกษตร เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง เพื่อนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป ส่วนการสำรวจสถานประกอบการ จะทำการสำรวจนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจที่ทำ ลักษณะของการทำธุรกิจ ความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่สถานประกอบการเอกชนให้แก่พนักงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

                นางพันทิพา วิเชียรเกื้อ เผยอีกว่า สำหรับ สนง.สถิติจังหวัดชุมพร ดำเนินการสำรวจโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างของการสำรวจ เสียสละเวลาให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง และขอให้มั่นใจว่าข้อความหรือข้อมูลที่ได้รับในแบบสอบถาม สำนักงานสถิติจังหวัดจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่นำไปเปิดเผยเป็นรายกิจการหรือรายบุคคล แต่จะนำไปใช้ประมวลผลเสนอเป็นยอดรวมเท่านั้น