ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพแกะสลัก การทำหัตถกรรม การค้าปลีกและการค้าส่งที่เกี่ยวข้องกับงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์
13 May 2013, 03:40 pm

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพแกะสลัก การทำหัตถกรรม การค้าปลีกและการค้าส่งที่เกี่ยวข้องกับงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์