โครงจังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่ให้บริการชาวทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
20 Feb 2020, 10:09 am

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน เพื่อสนองนโยบายภาครัฐบาลในด้านการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานประจำจังหวัดชุมพร ได้ออกไปพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ มากำหนดแนวทางพัฒนาและมาตรการแก้ไข

           สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดหน่วยบริการมาอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ทั้งการจำหน่วยสินค้าธงฟ้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

           นอกจากนี้ จังหวัดชุมพร ยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 คน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก