จังหวัดชุมพรเตรียมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)
20 Feb 2020, 10:06 am

         วันนี้(19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 9:30 น นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-2019 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อหารือถึงแนวทางวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

          นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ต่อที่ประชุม โดยระบุว่า ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 35 ราย กลับบ้านได้แล้ว 15 รายยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 20 ราย ขณะที่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย โดยพบในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต 2 ราย และจังหวัดกระบี่ 1 ราย ทั้งหมดเป็นชาวจีน ส่วนจังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันแต่อย่างใด
ในส่วนของการป้องกันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของ COVID-2019 ไว้ 6 ด้านประกอบด้วย
1 ด้านการเฝ้าระวัง โดยมีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่ด่าน เฝ้าระวังในสถานพยาบาล และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
2 ด้านการดูแล รักษา และป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งสถานพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดชุมพร ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐ มีความพร้อมในการดูแลรักษาในเบื้องต้น
3 ด้านการติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรค ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ป่วยยืนยันอย่างใกล้ชิด
4 ด้านการสื่อสารความเสี่ยง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงถึงสถานการณ์ของโรค ในทุกวัน และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค และการดูแลป้องกันตัวเองของประชาชน
5 ด้านมาตรการทางสังคมและกฎหมาย
6 ด้านประสานงานและรวบรวมข้อมูล มีการติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลที่ควรสื่อสารเชิงรุก จัดกลไกลการสื่อสารที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เปิดสายด่วน 1422 เพื่อให้ข่าวสารกับประชาชน
ที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็นถึงแนวทางการกำหนดแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของ COVID-2019 อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกรณีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน นายสนิท ศรีวิหครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังในชุมชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่นโรงแรมต่างๆที่มีชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย และที่ล้งทุเรียน ซึ่งมีชาวจีนเข้ามาทำงาน โดยให้อำเภอในพื้นที่ มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาด ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ฝากให้ทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ดูแล รักษาสุขภาพตัวเอง โดยยึดหลักสุขภาวะที่ดี กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่า 2019 สอบถามได้ที่ สายด่วน 1422