จังหวัดชุมพร ทำ MOU แสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันสนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
20 Jan 2020, 09:39 am

           วันนี้(17 ม.ค. 63) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร พร้อมติดตามการดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชุมพรได้อนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร เป็นเงิน จำนวน 1,999,300 บาท

           นอกจากนี้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพรปี2563 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไปสู่เครือข่าย 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร รวมถึงมณฑลทหารบกที่ 44,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

           สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนชุมพร ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดชุมพร และเพื่อรับสนองพระประสงค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ให้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง องค์กรใดองค์การหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติ ที่ต้องการร่วมมือและช่วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

            โดยจังหวัดชุมพร จะร่วมกันดำเนินการสนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมุ่งเน้นในประเด็นหลัก คือทุกอำเภอดำเนินการให้เป็น อำเภอ TO BE NUMBER ONE โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการสร้างชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมในพื้นที่, พร้อมดำเนินการให้มีชมรมและเผยแพร่กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับทหารเกณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และดำเนินการให้ทุกสถานีตำรวจ เผยแพร่กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE และมุ่งเน้นให้ครูตำรวจจิตอาสา บูรณาการการให้ความรู้โทษและพิษภัยยาเสพติดควบคู่กับโครงการ TO BE NUMBER ONEอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ อีกด้วย