จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูน้อมระลึกถึงบูรพาจารย์เชิดชูเกียรติผู้มีวิชาชีพทางการศึกษา
17 Jan 2020, 01:31 pm

            วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน พร้อมกับการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางหารศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           สำหรับกิจกรรมวันครู ในวันนี้ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำคณะครู อาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีครูอาวุโส นำสวนคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนจะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางหารศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว ในฐานะที่ครูเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทและได้ประกอบ คุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดความมุ่งหมายให้วันครูจัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2563 ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"