จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
02 Jan 2020, 03:36 pm

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 22.40 น. ที่วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันทำบุญ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามและเป็นมงคลชีวิต โดยในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

           นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ น้อมนำหลักธรรม คำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นให้ ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติดทั้งปวง เกิดความสงบร่มเย็น ความเจริญของชีวิต และความมั่นคงร่มเย็นเป็นสุข ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการฉลองปีใหม่ จนเกิดความคึกคะนองขาดสติ โดยต้องการที่จะลดกิจกรรมเสี่ยง และหันกลับมากันทำกิจกรรมที่มีสติ อย่างเช่น กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในครั้งนี้