จังหวัดชุมพร ปล่อยขบวนรณรงค์ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
27 Dec 2019, 04:10 pm

          วันนี้( 27 ธ.ค. 62) ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และยืนไว้อาลัยรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 1 นาที พร้อมกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตลอดจนเป็นการผสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต ของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว กำหนดให้มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเป็นประจำทุกปี จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ทางภาคใต้ โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสู่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (เอเชีย) ผ่านชุมพรเลียบชายฝั่งตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงมากจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในการสนธิกำลังในการตั้งจุดตรวจ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง โดยจังหวัดได้กำหนดจุดตรวจหลัก รวม 20 จุด โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันประมาณ 670 คน ทั้งนี้ มีการตั้งด่านชุมชน 62 ด่าน จุดบริการ 39 จุด จังหวัดชุมพรได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ, มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ, มาตรการด้านการบริหารจัดการ คาดว่าเมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่วางไว้แล้ว จะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในการจราจรด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลได้มุ่งเน้นดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าประเด็นหลัก คือ 1) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 2) การดื่มแล้วขับ 3) การไม่สวมหมวกนิรภัย 4) การขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำนโยบาย “ประชารัฐ” มาเป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

นางกัลญา  สมบัติพิบูลย์

081-6071101