จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำมันดีเซล B10
26 Dec 2019, 04:43 pm

             วันนี้ (26 ธ.ค.62) เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำมันดีเซล B10 ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 รวมทั้งขยายความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบทิศทางพลังงานของประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้น้ำมันดีเซล B10 และการปล่อยแถวคาราวานรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำมันดีเซล B10

             นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจากการมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนแล้ว ยังต้องมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ด้วยราคาที่เป็นธรรม โดยนโยบาย "Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน" และมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ของกระทรวงพลังงาน ที่จะกำหนดให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับรถดีเซลทั่วไป เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ให้เพิ่มมากขึ้นนั้น นับว่าเป็นแนวทางที่ดี เพราะว่าจะเป็นการช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศให้อยู่ในสภาวะสมดุล ทำให้ราคาผลปาล์มดิบมีราคาสูงขึ้น พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งปาล์มน้ำมันนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพรอีกชนิดหนึ่ง โดยมีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
            ดังนั้นนโยบาย "Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน" ของกระทรวงพลังงาน จึงเป็นนโยบายที่มีผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรของเรา นอกจากนี้การใช้น้ำมันดีเซล B10 ยังช่วยให้ประชาชนขาวไทยได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลง ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ คือ สามารถช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอากาศ หรือที่เรียกว่า PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย