พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปิดป้ายพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร
26 Dec 2019, 01:22 pm

           วันนี้ (24 ธ.ค. 62) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปิดป้ายพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพจิตใจ และเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ของจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนสร้าง พุทธมณฑลจังหวัดชุมพร จำนวน 250 ราย และทรงลงพระนามในแผ่นศิลาจารึก จากนั้นได้เสด็จไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นขนุน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชน

          สำหรับ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตั้งอยู่บ้านท่าสะท้อน เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 9 รูป สามเณร จำนวน 70 รูป ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 87 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา มีพระพุทธสิหิงห์ (จำลอง) เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ ขนาดสูง 280 นิ้ว หน้าตักกว้าง 245 นิ้ว มีพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” ที่ผ้าทิพย์ฐานพระประธาน และที่หน้าบันพระอุโบสถ วัดราชบุรณะตั้งเมื่อ พ.ศ. 2296 เดิมชื่อวัดเขาห่อ ตามสภาพของวัดมีภูเขาล้อมรอบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2365 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พร้อมทั้งพระราชทานพระประธาน สำหรับประดิษฐานในโรงอุโบสถ “พระพุทธสิหิงห์ฯ” และทรงพระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า “วัดราชบุรณะ” โดยมีหลวงพ่อทองคำ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ดำเนินการบูรณะพัฒนาวัด เจริญมั่นคงมาตามลำดับ

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 พระมหาดำเนิน อตฺถจารีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณารามเมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามแผนฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพร ด้านพระพุทธศาสนา ทำการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีสามเณรนักเรียน ม.1 – ม.6 จำนวน 70 รูป มีครูสอน จำนวน 13 รูป เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์บูรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันที่ 20 มกราคม 2553 มหาเถรสมาคม มีมติให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิมโดยประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็น “วัดราชบุรณะ”

            จังหวัดชุมพรประสบวาตภัย พายุไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2532 เป็นเหตุให้ชีวิต และทรัพย์สิน พร้อมทั้งวัดวาอาราม โรงเรียน สถานที่ราชการ บ้านเรือน ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพร ด้านพระพุทธศาสนา จึงมีมติให้จัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพจิตใจ พระธรรมโกศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 พระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะจังหวัดชุมพร และจังหวัดชุมพร เห็นควรดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร ณ วัดราชบุรณะ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม ทิวทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นรมณียสถาน เป็นสัปปายะประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัด ทั้งฝ่ายพุทธจักร และอาณาจักร ที่มีความพร้อม ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑล เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศ าสนา และศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้ถือวัตรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันนักขัตฤกษ์ และวันสำคัญในโอกาสต่าง ๆ