จังหวัดชุมพรโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อบรมกรรมการ ศส.ปชต. หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
17 Sep 2019, 08:41 pm

             วันนี้(17 ก.ย. 62) นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกรรมการ ศส.ปชต. หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างจริงจัง ต่อเนื่องโดยมีกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล หรือ ศส.ปชต. จาก 70 ตำบล ๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้ารวม ซึ่งได้จัดการอบรมในรูปแบบวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย วิชาชีวิตกับการเมือง วิชาต้นไม้ประชาธิปไตยวิชาการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วิชาการเลือกตั้งท้องถิ่น และวิชาการขับเคลื่อนศส.ปชต. เน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วมในทุกรายวิชา

              ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล หรือ ศส.ปชต. ก่อตั้งจากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จึงเห็นพ้องต้องกัน ที่จะผนึกกำลังร่วมมือกันในการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงร่วมดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล การที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีความมั่นคงก้าวหน้าได้นั้น ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีอุดมการณ์และวัฒนธรรมประชาธิปไตย และต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดเป็นวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

              ทั้งนี้โดยการเสริมสร้างความรู้แก่ ศส.ปชต. ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วจังหวัดชุมพร ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และสร้างมวลชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย