จังหวัดชุมพร ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
16 Sep 2019, 06:53 pm

            วันนี้ (16 ก.ย. 62) ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชุมพร (กพร.ปจ.ชพ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพในจังหวัดชุมพรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการบูรณาการประสานแผนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงและยกระดับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด มีหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานภาพรวมของจังหวัด พร้อมติดตามและดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังแรงงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณแรงงานในพื้นที่

           นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 มีเป้าหมาย 250 คน ดำเนินการอบรมผู้ที่สนใจ 288 คน,โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมาย 160 คน ดำเนินการอบรมผู้ที่สนใจ 382 คน, โครงการพิเศษ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ (ข้าราชการตำรวจ , ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ , ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) มีเป้าหมาย 60 คน ดำเนินการอบรมผู้ที่สนใจ 64 คน สำหรับแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน มีเป้าหมาย 40 คน ดำเนินการอบรม 40 คน และกิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ มีเป้าหมาย 180 คน ดำเนินการอบรม 196 คน, โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีเป้าหมาย 60 คน ดำเนินการอบรม 80 คน ซึ่งแผนงาน บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEร สู่สากล โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร มีเป้าหมาย 650 คน ดำเนินการอบรม 650 คน, จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการ SME มีเป้าหมาย 80 คน ดำเนินการ 97 คน, ฝึกอบรมพนักงานใน สปก.SME มีเป้าหมาย 100 คน ดำเนินการ 127 คน, ฝึกอบรมพนักงาน กลุ่ม OTOP มีเป้าหมาย 40 คน ดำเนินการ 41 คน, ฝึกอบรมพนักงาน วิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมาย 20 คน ดำเนินการ 22 คน นอกจากนี้ในแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีเป้าหมาย 3,000 คน ดำเนินการ 8,161 คน

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ทบทวนแผนพัฒนากำลังคนตามที่คณะทำงานได้เสนอมาในแผนปี 2562 เมื่อได้ข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนากำลังคนจังหวัดชุมพร ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป