สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพรปี 2562
15 Sep 2019, 09:58 am

              วันนี้เวลา 9:30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร  นายวรพล อนันตศักดิ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร กล่าว งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนในการพัฒนาเพื่อให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน งานเยาวชนแห่งชาติ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยใช้คำขวัญว่า “ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ถึง 2 พระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในฐานะยุวกษัตริย์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8
            สำหรับกิจกรรมในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร และเยาวชนจังหวัดชุมพรที่มีผลงานดีเด่น การแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร การบรรยายเรื่องเยาวชนกับจิตอาสา และการแสดงดนตรีจากโรงเรียนศรียาภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 150 คน