ผู้ว่าฯ พบสื่อชุมพร ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
07 Sep 2019, 01:43 pm

             เมื่อวันที่  5   กันยายน   2562  ที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่หนองใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร จัดขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความสนใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้

             นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกัน การประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสื่อมวลชนจังหวัดชุมพร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญในการนำเสนอข่าวสาร และปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชุมพรให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรดำเนินงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนขึ้นในครั้งนี้

             สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำสื่อมวลชนกว่า 70 คน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแพ แลกวาง ที่บางลึก บริเวณพื้นที่หนองใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึง การท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่ต้องการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตัวเมืองชุมพร ซึ่งสร้างความสนใจแก่สื่อมวลชนเป็นอย่างมาก กับวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่แพล่องผ่าน ซึ่งที่เป็นไฮไลท์คือการได้มาชมการเป็นอยู่ของกวางที่หน่องใหญ่ กว่า 50 ตัว พร้อมกับกิจกรรมให้อาหารกวาง นอกจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้แถลงถึง ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดชุมพรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน อีกด้วย