จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
02 Sep 2019, 03:25 pm

           วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการดำเนินโครงการ และนำเสนอผลงาน โดยมีข้าราชาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธนาศัยจังหวัดชุมพร, สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร, สํานักงานกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 และ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
          1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้ขยายความว่า ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
          2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้ขยายความว่า ให้รู้จักแยกแยะ สิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง
          3.การมีงานทํา มีอาชีพ ข้อนี้ขยายความว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทํางานจนสําเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทํางานให้สามารถเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้
           4.เป็นพลเมืองดี ข้อนี้ขยายความว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ "เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา"
พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทำและสั่งสอนศิษย์ให้ทําได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง 4 ด้าน ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมืองได้