ศาลชุมพรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและเผยแพร่ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกแก่ประชาชน ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร
16 Aug 2019, 03:41 pm

            นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าโครงการไกล่เกลี่ยและเผยแพร่ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกแก่ประชาชน ประจำปี 2562” เพื่อสนับสนุน เผยแพร่และพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการระงับขเอาพิพาททางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นที่ยอมรับของคู่ความ ความรู้ทางกฎหมายมีความสำคัญจำเป็นสำหรับบุคคลในสังคม นอกจากนั้นสังคมในปัจจุบันยังมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมจนส่งผลให้เกิดคดีขึ้นสู่ศาลมากขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากปัญหาความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ดังนั้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่สังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมอันเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีแก่สังคมและชุมชนอันจะนำไปสู่การขยายผลที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมตามเจตนารมณ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
            ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธรัชต์ จีระตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ,พ.ต.อ. ภคพล ทวิชศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ,คณะผู้ประนีประนอม ,นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ ,นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและรอง ผอ. ตลอดจนนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก แผนกการบัญชี แผนกการตลาด แผนกการเลขานุการ แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกอาหารและโภชนาการ รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 120 คนและคณาจารย์ของอาชีวศึกษาชุมพรเข้าร่วมงานโครงการ