กศน.ชุมพร จัดอบรม ด้านงานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา ของสถานศึกษาภายในสังกัด
16 Aug 2019, 03:39 pm

            วันที่  15  สิงหาคม  2562  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โดยมีข้าราชการครู ครูอาสา ครู กศน. ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเป็นการอบรม

          นางอธิชา รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะด้านการวัดผลประเมินผลและแนวทางการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น พร้อมกับนำผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกโรงเรียนระดับชาติ (N-NET) นำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ผลคะแนนระดับชาติ N-NET ของผู้เรียน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ขึ้น