จังหวัดชุมพรจัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาอาชีพ และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
14 Aug 2019, 03:16 pm

           วันนี้ (14 ส.ค. 62) นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง และจังหวัดชุมพร จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์บริการชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ  และกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

            นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดเผยว่า โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดขึ้น มี 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ และการจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเป็นที่มาของโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ

            ดังนั้นการร่วมจัดกิจกรรมตาม โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วยังถือเป็นการร่วมสืบสานและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย