จังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยสู่อำเภอ ประจำปี 2562
26 Mar 2019, 04:03 pm

           วันนี้(26 มี.ค. 62) นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยสู่อำเภอ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดชุมพรจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรม ในเรื่องของหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร แก่สาธารณชนในวงกว้าง

            นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาขน คุมครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญา โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัด เป็นหน่วยงานในภูมิภาคในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เช่น การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยรายย่อยเป็นต้น

           เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยสู่อำเภอ ประจำปี2526 โดยร่วมบูรณาการกับหน่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการทำประกันภัย รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รูจักการประกันภัย และบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนที่มาต่อระบบประกันภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ต่อไปอีกด้วย