เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจัดอบรมสร้างชุมชนต้นแบบ "ด้านการผสมปฐมพยาบาล"
21 Mar 2019, 09:15 pm

           วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการผสมปฐมพยาบาล" หลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" โดย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดอบรมจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เข้าร่วมอบรม 100 คน

            นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้มีประกาศนโยบายอาสาสมัคร และแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการผสมพยาบาลปฐมพยาบาล และความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชน ทั้งสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทย ซึ่งมีวิทยากรเครือข่ายให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจำนวน 84 คนจากทั้งหมด 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา พัทลุง ชุมพร นราธิวาส ลำปาง สตูล สระบุรี หนองคาย ชัยภูมิ และจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล เพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยจังหวัดชุมพรมีวิทยากรที่เป็นชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาลจำนวน 4 คน ซึ่ง "โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการผสมปฐมพยาบาล" หลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ของจังหวัดชุมพร ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความปลอดภัยของเหตุการณ์และอาการของผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากระบบบริหารทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที และสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บในครอบครัวและในชุมชนได้