จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โค้งสุดท้าย Big Day
21 Mar 2019, 09:13 pm

            วันนี้(21 มี.ค. 62) ที่บริเวณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โค้งสุดท้าย Big Day โดยมีข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน อสม. จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยขบวนเดินรณรงค์ ในตัวเมืองชุมพร เพื่อเชิญชวนให้ พี่น้องประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

            นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โค้งสุดท้าย Big Day เป็นการแสดงพลังความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมกันก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นครั้งแรก ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเสียงของท่านทุกเสียงมีความหมาย มีสิทธิ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

            ด้าน ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โค้งสุดท้าย Big Day เพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใไห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งเชิญชวนและกระตุ้นเตือนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดพร้อมกันทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดชุมพร อีกด้วย