จังหวัดชุมพรจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
14 Mar 2019, 04:28 pm

          นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจาก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการจัดอบรมสัมมนา พร้อมกับกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีแนวคิดที่ว่า สร้างสามัคคี สร้างพลังและสังคมปรองดอง

           นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและต่างประเทศ โดยมุ่งปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

           โดยผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ จะได้รับความรู้เพิ่มเติม และช่วยกันระดมความคิดเห็น พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาสังคมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริฯ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และการลงพื้นที่ดูการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้