จังหวัดชุมพรบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

            วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562-2563 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานองค์กร ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมี คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

             โดย จังหวัดชุมพร อยู่ในสถานะทางผ่าน แหล่งที่พักของกระบวนการค้ามนุษย์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ และสถานประกอบการหลายแห่งมีความต้องการใช้แรงงาน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว โดยรูปแบบการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพรที่พบมี 2 รูปแบบ คือ การค้าประเวณีเด็ก และ การบังคับใช้แรงงานคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง ส่วนใหญ่เป็นการนำจะเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว พม่า กัมพูชา เข้ามาค้าประเวณี ทั้งสมัครใจและถูกชักจูงล่อลวงเข้ามา ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เข้ามาโดยมีหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยว หรือผ่านแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ 
              จังหวัดชุมพร ได้เห็นความสำคัญกับการป้องกันและการปราบปรามค้ามนุษย์ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นกลไกขับเคลื่อนทั้งจังหวัด และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้ง 3 ด้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้คลอบคลุม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562-2563 เพื่อพัฒนาระบบงานบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง