จังหวัดชุมพรจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ปากตะโก โฮมสเตย์ ตำบลปากตะโก อำเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับความสนใจจาก สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน ผู้ดูแลเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ อําเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อําเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ รวมกว่า 100 คน

            นายณรงค์ หลักกําจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชุมพร นําไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม่ อันจะนําไปสู่การขยายผลการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้และความ ตระหนักรู้ของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการสร้างความสามารถการแข่งขันของจังหวัดชุมพร

            สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินการสื่อสาร ทั้งรูปแบบเดิมและสื่อสมัยใหม่ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบการสื่อสารต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตามแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่อไป