จังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่บริการพี่น้องชาวตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
20 ก.พ. 2562, 20:27 น.

          วันนี้(20 ก.พ. 62) ที่โรงเรียนบ้านทับช้าง หมู่5 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้บูรณาการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดชุมพร) ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรม จังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พร้อมกับตู้ยาสามัญ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ยังได้มาร่วมกันจัดบูทให้บริการประชาชน ทั้งทางด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ พอ.สว.จังหวัดชุมพร ได้ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และให้ความรู้

          นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย มุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางประชารัฐ ในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งดูแลผู้ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถปรับตัวได้ ด้วยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ และบริการทางสังคมที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้รับบริการของรัฐ อย่างเสมอภาค ดังนั้น จังหวัดชุมพร จึงได้จัดหน่วยบริการประชาชนด้วยการบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ไปสู่การแก้ไข พร้อมนำบริการของภาครัฐ มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่อีกด้วย