จังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมชุมชนละแมจังหวัดชุมพร