จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
10 Feb 2019, 09:04 pm

          วันที่ (10 ก.พ. 62) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร (ผบ.อส.จ.ชุมพร) เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และประดับชั้นยศให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลังจากนั้นนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษากินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีผู้บังคับกองร้อย เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร แม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ได้ใช้กำลังพลสมาชิก อส. เข้าสนับสนุนดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดชุมพรในทุกด้าน ทั้งการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่ผ่านมา ซึ่งได้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ว่าสามารถตอบสนองภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนได้ในทุกด้าน

          สำหรับกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 จัดตั้งขึ้นเพื่อกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม ป้องกันการจารกรรมและรายงานข่าวช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ต้องการ และเป็นกำลังสำรองสนับสนุนกำลังทหารเมื่อจำเป็น