ซีเฟรช ตอบแทนชุมชน มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในจังหวัดชุมพร พร้อมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

             วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประทานมอบทุนการศึกษา และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้พนักงานจิตอาสา บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่กาชาดจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ประโยชน์

            นายณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ซีเฟรชฯ เป็นหนึ่งในผู้นําด้านผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง ซึ่งดำเนินงานมามากกว่า 36 ปี ได้อาศัยแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบและบุคคลากรในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และชุมชนด้วยดีตลอดมา บริษัทจึงได้มีนโยบายในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในชุมชนตามกำลังความสามารถและโอกาสที่จะเอื้ออำนวย โดยการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 และปีนี้ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน 164 ทุน เป็นเงิน 350,500 บาท เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

             ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การที่บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดชุมพร ได้กระทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพี่น้องชาวชุมพร มาถึงปีที่ 30 นั้น เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัท ซึ่งการศึกษาถือเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ที่จะนำไปประกอบอาชีพ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ขอให้ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ทุนการศึกษานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สมดังเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน จงปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เชื่อฟังคำสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ นำความรู้ ไปประกอบสัมมาอาชีพส่งเสริมให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญพัฒนายิ่งๆขึ้นไป