ผวจ.เตือนชาวชุมพรเฝ้าระวังการแจ้งเตือนพายุโซนร้อนปาบึก แจ้งสถานศึกษาหยุดเรียน ย้ำเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด
03 Jan 2019, 08:48 pm

            นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 พายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัว เข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ ทําให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่เป็นข้อจํากัดและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน การเดินทางสัญจร และความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ตามมา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูล ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ประกาศปิดสถานศึกษา เพื่อป้องกันสาธารณภัยจากเหตุพิเศษ อันอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในวันที่ 4 มกราคม 2562 และหรือตามความเหมาะสม จําเป็น อันเป็นการป้องกันเหตุ สาธารณภัย ดังกล่าว โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ปิดสถานศึกษาเพื่อความ ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตามความจําเป็นและเหมาะสมหรือสถานการณ์จะบรรเทา ซึ่งหากมี เหตุการณ์ความรุนแรงขอให้รายงานทราบโดยด่วน
3. ในกรณีต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้ประสานกับจังหวัดชุมพรเพื่อให้สามารถ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดชุมพรทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 077-613617-8 หรือสายด่วน 1784 ลงประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562