จังหวัดชุมพรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2561
09 Mar 2018, 11:30 am
           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด จำนวน 23 คน และมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น จำนวน 18 คน โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น 
 
            สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย เดินรณรงค์ รวมพลัง เครือข่ายองค์กรสตรี เพื่อแสดงพลังความสามัคคี, การประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561, มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่น และกิจกรรม การบรรยาย ในหัวข้อความสำคัญขององค์กรสตรีกับการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาศักยภาพสตรีและภาวะผู้นำ, สวัสดิการของรัฐ โดยวิทยากร คลังจังหวัดชุมพร, บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคม โดยวิทยากร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
            นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากการที่มีการเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิง ที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน จึงเป็นกำเนิดของวันสตรีสากล ดั้งนั้น ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน ตำบลด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้สตรี มีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป โดยในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของ ซึ่งในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรี ที่มุ่งมั่น รักษา ความเสมอภาค ความยุติธรรม ในสังคม พร้อมกับส่งเสริมองค์กรสตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักให้พัฒนาในทุกๆด้าน