จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสุดท้าย เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
08 Mar 2018, 11:35 am

ด้วยจังหวัดชุมพรได้รับการประสานงานจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับจ้างจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสุดท้าย ตามโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หน่วยงานและประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์โครงการ : http://chumphon-ranongrailway.com หรือ สำนักงานจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร