จังหวัดชุมพรประชุมศึกษาความเหมาะสม ถนนเลี่ยงเมือง แยกตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
12 Feb 2018, 11:52 am

            เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถนนเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ เข้าร่วมในการรับทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการศึกษาฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนาโครงการฯ จึงกำหนดให้มีการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

              ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการ การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองชุมพร สาย จ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงชนบท และพัฒนาเมือง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบกับสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง จึงเห็นควรดำเนินการศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อถนนผังเมืองชุมพร สาย จ บรรจบ ทล.4 ให้เป็นโครงข่ายที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             กรมหลวงทางชนบทพิจารณาแล้วเห็นควรศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ ประมาณราคาถนนเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรเขตทางประมาณ 30 เมตร ระยะทางประมาณ 9.500 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนผังเมืองชุมพร สาย จ บรรจบ ทล.4 ให้เป็นโครงข่ายที่มีความสมบูรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเส้นทางเลี่ยงในกรณีเส้นทางสายหลักเกิดวิกฤตน้ำท่วมหรือเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ตำบล และประชาชนรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น