จังหวัดชุมพรจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
12 Feb 2018, 11:49 am

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร (ผบ.อส.จ.ชุมพร) เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับชั้นยศให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 14 นาย มอบประกาศเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 57 นาย มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระราชินูปถัมป์ ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 ราย และอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ครบรอบ 64 ปี
           สำหรับ "กองอาสารักษาดินแดน" เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสำคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดระเบียบสังคม การบริการประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการโดยตำแหน่ง
           เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำให้การดำเนินการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน "วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน"