คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1