คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1
17 Jan 2018, 03:25 pm