ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
30 Dec 2017, 01:02 pm
            วันนี้   28 ธันวาคม   2560   ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร โดยกำหนดมาตรการควบคุมเข้มข้น 7 วัน  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม 2561 โดยใช้ชื่อรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ซึ่งมีเป้าหมาย ให้ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัยและมีความสุข สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เกิดน้อยที่สุด โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่
 
            นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดซึ่งมีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่นทางภาคใต้ โดยมีถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) และหมายเลข 41 (เอเชีย) ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งชายทะเล เกาะแก่ง สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลสูงกว่าช่วงปกติ  โดยสถิติข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและทางทะเล ในช่วงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่ (7 วัน) ระหว่างปี 2558 – 2560 จังหวัดชุมพรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1 คน และผู้บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ 4 คน ซึ่งในช่วงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้งจำนวนผู้เสียชีวิต 2 คน และจำนวนผู้บาดเจ็บ 37 คน ไม่มีอุบัติเหตุทางทะเล ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ 79.49% และเป็นคนในพื้นที่ถึง 71.79%) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่รถเร็วเกินกำหนด 31.71% และเมาสุรา 24.39% รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 94.29% ทางหลวงแผ่นดิน และถนนใน อบต. หมู่บ้าน 28.57% เป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 31.46% ช่วงอายุ 20 – 24 ปี เป็นผู้ประสบเหตุสูงสุด 20.51%
 
            จังหวัดชุมพร ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดชุมพร ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 พร้อมกับ จัดตั้งจุดตรวจร่วม รวม 21 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ รวม 7 จุด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงการขับรถเร็ว ง่วงนอน อ่อนเพลีย และหลับใน และบนถนนสายรอง รวม 14 จุด จัดตั้งด่านชุมชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 62 จุด โดยใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงคนในพื้นที่ และจัดตั้งจุดบริการ รวม 37 จุด อีกด้วย