มูลนิธิคุณพุ่มมอบคุณการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร
27 Nov 2017, 03:17 pm

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.50 น. ที่อาคารหอประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

          นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ได้จัดตั้งโครงการ "ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม" เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิคุณพุ่มพิจารณาจัดสรรโควตาทุนการศึกษาให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร จำนวน 105 ทุน

          ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถ และความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมกับดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ