สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
03 Oct 2013, 10:00 am

 

เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๖๕๘-๐๗๗

                        http:/pr.prd.go.th/chumphon  / e-mail : prdchumphon@gmail.com


ข่าวรับสมัครงาน

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  แจ้งว่า  สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร   มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปี 2557 จำนวน  4 อัตรา  คือ

                      1.งานดูแลภูมิทัศน์    จำนวน 3 อัตรา

                        คุณสมบัติ

            - เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            - อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,500 บาท

            - ลักษณะงาน  ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบและภายในอาคาร โรงอาหาร โรงยิมส์

              สนามกีฬา ดูแลตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า จัดสถานที่ในงานพิธีการและ

               กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

                      2. งานรักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 อัตรา

                        คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี และไม่เกิน 50 ปี

                                    - สำเร็จการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                    - อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

                                    - ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ดูแล

                                      และป้องกันทรัพย์สิน งานจัดการจราจรและความเรียบร้อยในบริเวณสถาบัน

                                      พลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

                        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  10  ตุลาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ 

ณ  งานบุคคล  กลุ่มบริหาร  อาคารสำนักงานรองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  หมายเลขโทรศัพท์  077-642930

---------------------

สายสุณี  คำเพ็ง  / ข่าว

3 ตุลาคม 2556